Trang chủThông tin thị trườngGiao dịch trực tuyến  Quan hệ cổ đôngPhân Tích Báo Cáo

Trang 1 trong 2Đầu tiên   Trước   [1]  2  Next   Cuối   

Đại hội cổ đông năm 2019

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019

Công bố thông tin

1. Chương trình họp đại hội thường niên năm 2019.

2. Quy chế tổ chức đại hội.

3. Báo cáo Hội đồng Quản trị 2018.

4. Báo cáo Tổng Giám Đốc 2018.

5. Báo cáo Ban Kiểm Soát 2018.

6.Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

7.Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát.

8.Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

10. Bầu thành viên HĐQT, BKS

11. Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS

12. Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

13. Đơn ứng cử, đề cử thành viên BKS

14. Phiếu bầu cử

15. Mẫu sơ yếu lí lịch

16. Thẻ biểu quyết

Giấy mời họp Đại Hội Cổ Đông 2019

Giấy ủy quyền

Đại hội cổ đông năm 2018

- Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018.

- Chương trình họp ĐHCĐ 2018

- Giấy mời họp

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ ;

- Quy chế tổ chức đại hội

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017

- Tờ trình ĐHCD thường niên 2018

- Báo cáo HĐQT 2018

- Báo cáo kết quả hoạt động 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018

- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Mẫu giấy ủy quyền

Đại hội cổ đông năm 2017

- Biên bản và nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngày 21/4/2017

- Chương trình họp ĐHCĐ 2017

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

- Quy chế tổ chức Đại hội

- Báo cáo Hội đồng quản trị

- Báo cáo Tổng giám đốc

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm sát

- Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán

- Tờ trình thù lao HĐQT - BKS

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT

- Bản thông tin cá nhân của Mr. Long

Đại hội cổ đông năm 2016

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐTN 2016

- Phụ lục kèm tờ trình Thay đổi Điều lệ Công ty

- Báo cáo của Ban kiểm sát

- Báo cáo kết quả hoạt động 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016

- Giấy mời họp

- Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm sát

- Tờ trình sửa đổi điều lệ

- Tờ trình thù lao HĐQT BKS

- Tờ trình tăng vốn điều lệ

- Tờ trình bổ sung nghiệp vụ kinh doanh

- Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm sát

- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2016

- Chương trình họp ĐHCĐ 2016

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên BKS

- Bản thông tin cá nhân ứng viên

- Mẫu giấy ủy quyền

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2015

Đại hội cổ đông năm 2015

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Giấy mời họp đại hội cổ đông 2015

- Chương trình họp đại hội cổ đông 2015

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông 2015

- Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm Soát

- Bản thông tin cá nhân của ứng viên

- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát

- Báo cáo kết quả hoạt động 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015

- Báo cáo Ban Kiểm Soát VIS 2015

- Tờ trình phê chuẩn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

- Tờ trình thông qua Báo Cáo Tài Chính kiểm toán 2014

- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014

- Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

© 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)  
Trụ sở chính Chi nhánh TP HCM Hỗ trợ khách hàng
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Địa chỉ: Tầng 2, 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM Tổng đài Chăm sóc Khách hàng
Điện thoại: 024 710 888 48 - Fax: 024 3944 5889 Điện thoại: 028.710 888 48 - Fax: 028 3915 2931 Số Hotline: 024 - 777 01212