Trang chủThông tin thị trườngGiao dịch trực tuyến  Quan hệ cổ đôngPhân Tích Báo Cáo

Đại hội cổ đông năm 2018

- Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018.

- Chương trình họp ĐHCĐ 2018

- Giấy mời họp

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ ;

- Quy chế tổ chức đại hội

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017

- Tờ trình ĐHCD thường niên 2018

- Báo cáo HĐQT 2018

- Báo cáo kết quả hoạt động 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018

- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Mẫu giấy ủy quyền

Đại hội cổ đông năm 2017

- Biên bản và nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngày 21/4/2017

- Chương trình họp ĐHCĐ 2017

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

- Quy chế tổ chức Đại hội

- Báo cáo Hội đồng quản trị

- Báo cáo Tổng giám đốc

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm sát

- Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán

- Tờ trình thù lao HĐQT - BKS

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT

- Bản thông tin cá nhân của Mr. Long

Đại hội cổ đông năm 2016

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐTN 2016

- Phụ lục kèm tờ trình Thay đổi Điều lệ Công ty

- Báo cáo của Ban kiểm sát

- Báo cáo kết quả hoạt động 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016

- Giấy mời họp

- Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm sát

- Tờ trình sửa đổi điều lệ

- Tờ trình thù lao HĐQT BKS

- Tờ trình tăng vốn điều lệ

- Tờ trình bổ sung nghiệp vụ kinh doanh

- Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm sát

- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2016

- Chương trình họp ĐHCĐ 2016

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên BKS

- Bản thông tin cá nhân ứng viên

- Mẫu giấy ủy quyền

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2015

Đại hội cổ đông năm 2015

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Giấy mời họp đại hội cổ đông 2015

- Chương trình họp đại hội cổ đông 2015

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông 2015

- Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm Soát

- Bản thông tin cá nhân của ứng viên

- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát

- Báo cáo kết quả hoạt động 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015

- Báo cáo Ban Kiểm Soát VIS 2015

- Tờ trình phê chuẩn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

- Tờ trình thông qua Báo Cáo Tài Chính kiểm toán 2014

- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014

- Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

© 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)  
Trụ sở chính Chi nhánh TP HCM
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Địa chỉ: Tầng trệt, 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 04 3944 5888 - Fax: 04 3944 5889 Điện thoại: 08 3915 2930 - Fax:08 3915 2931
Hỗ trợ khách hàng
Điện thoại đặt lệnh: 024 3944 5888 Bấm phím 1
Hỗ trợ kỹ thuật: 024 3944 5888 Bấm phím 2