11:28 - Thứ sáu, 26/12/2008
31/12/2008, ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu Chính phủ CPB0810079, CPB0811080
Căn cứ công văn số 2480/KBNN-HĐV ngày 05/12/2008 của Kho bạc Nhà nước và công văn số 1743/TB-TTLK ngày 22/12/2008 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc đăng ký lưu ký trái phiếu Chính phủ, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo về việc đăng ký niêm yết Trái phiếu Chính phủ (TPCP) và ngày giao dịch đầu tiên như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính

- Tên trái phiếu đăng ký niêm yết: Trái phiếu Chính phủ

- Loại trái phiếu: Trái phiếu BLPH

- Mệnh giá: 100.000đ (Một trăm ngàn đồng)

- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ

- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký niêm yết 2.400.000 trái phiếu (Hai triệu bốn trăm ngàn trái phiếu)

- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký niêm yết: 240.000.000.000đ (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn.)

 

Mã TP

Kỳ hạn

 

Giá trị

(tỷ đồng)

Lãi suất

(%/năm)

Ngày PH

Ngày ĐH

CPB0810079

2 năm

140

9,80

26/11/2008

26/11/2010

CPB0811080

3 năm

100

9,50

26/11/2008

26/11/2011

 

- Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn; tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày 26/11 từ năm 2009 đến năm đáo hạn.Trường hợp đến hạn trả gốc, lãi, nếu chủ sở hữu chưa đến thanh toán, thì số tiền gốc, lãi đó sẽ được bảo lưu không tính lãi trong thời gian quá hạn thanh toán.

- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 31/12/2008

        Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo ./.

HaSTC
Số lượt đọc: 4220  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30