01:30 - Thứ hai, 29/12/2008
Thông tin về việc trả lãi trái phiếu CP071201 và CP071204
Căn cứ công văn số 1762/TB-TTLK ngày 25/12/2008 của Trung tâm Lưu ký thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng lãi trái phiếu Chính phủ, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội trân trọng thông báo như sau:

- Tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chính phủ

- Mệnh giá: 100.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2009

- Ngày giao dịch không hưởng lãi: 09/01/2009

- Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu năm 2009

- Ngày thanh toán lãi: 24/01/2009

- Ngày thực thanh toán lãi: 26/01/2009

Trái phiếu

Ngày phát

hành

Ngày đáo

hạn

Kỳ hạn

Lãi suất

(%/năm)

Tỷ lệ thanh toán

CP071201

(Đấu thầu)

24/01/2007

24/01/2012

5 năm

7,90

7.900 đồng/TP

CP071204

 (bảo lãnh)

24/01/2007

24/01/2012

5 năm

7,67

7.670 đồng/TP

 

Trung tâm GDCK Hà nội trân trọng thông báo.

HaSTC
Số lượt đọc: 4222  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30