01:30 - Thứ hai, 29/12/2008
Thông tin về việc trả lãi trái phiếu QH071207, QH071213 và QH072213
Căn cứ công văn số 1760/TB-TTLK ngày 25/12/2008 của Trung tâm Lưu ký thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng lãi trái phiếu Chính phủ, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội trân trọng thông báo như sau:

- Tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chính phủ BLPH

- Mệnh giá: 100.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2009

- Ngày giao dịch không hưởng lãi: 09/01/2009

- Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu năm 2009

- Ngày thanh toán lãi: 23/01/2009

Trái phiếu

Ngày phát

hành

Ngày đáo

Hạn

Kỳ hạn

Lãi suất

(%/năm)

Tỷ lệ thanh toán

QH071207 (bảo lãnh)

23/01/2007

23/01/2012

5 năm

8,40

8.400 đồng/TP

QH071213

(bảo lãnh)

23/01/2007

23/01/2012

5 năm

8,40

8.400 đồng/TP

QH072213

(Bảo lãnh)

23/01/2007

23/01/2022

15 năm

9,00

9.000 đồng/TP

 

Trung tâm GDCK Hà nội trân trọng thông báo.

HaSTC
Số lượt đọc: 4312  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30