10:49 - Thứ ba, 06/01/2009
12/01/2009, ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu Chính phủ QHB0811084
Căn cứ công văn số 4523/NHPT-NV ngày 26/12/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và công văn số 1788/TB-TTLK ngày 31/12/2008 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc đăng ký lưu ký trái phiếu Chính phủ, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo về việc đăng ký niêm yết Trái phiếu Chính phủ (TPCP) và ngày giao dịch đầu tiên như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Tên trái phiếu đăng ký niêm yết: Trái phiếu Chính phủ

- Loại trái phiếu: Trái phiếu BLPH

- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)

- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ

-Tổng số lượng trái phiếu đăng ký niêm yết: 500.000 trái phiếu (Năm trăm nghìn trái phiếu)

-Tổng giá trị trái phiếu đăng ký niêm yết: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn)

- Mã trái phiếu: QHB0811084

- Kỳ hạn:  3 năm

- Lãi suất: 9,0%/năm

- Ngày phát hành: 22/12/2008

- Ngày đáo hạn: 22/12/2011

- Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn; tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày 22/12 từ năm 2009 đến năm đáo hạn.Trường hợp đến hạn trả gốc, lãi,  nếu chủ sở hữu chưa đến thanh toán, thì số tiền gốc, lãi đó sẽ được bảo lưu không tính lãi trong thời gian quá hạn thanh toán.

- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Hai, ngày 12/01/2009

        Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo ./.

HaSTC
Số lượt đọc: 4020  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30