09:27 - Thứ hai, 25/10/2010
Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Phân bón Bình Điền
 
1 Ngày đấu giá 09/11/2010
2 Lần đấu giá 1
3 Tổ chức phát hành: Công ty Phân bón Bình Điền
4 Vốn điều lệ 397.000.000.000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 7.371.300
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 7.371.300
7 Mệnh giá: 10.000
8 Giá khởi điểm: 11.000
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Khối lượng tối thiểu  100
12 Khối lượng tối đa 7.371.300
13 Giá trị phát hành 73.713.000.000
14 Số mức giá 2

 

HOSE
Số lượt đọc: 5630  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30