09:28 - Thứ hai, 25/10/2010
Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh
 
1 Ngày đấu giá 12/11/2010
2 Lần đấu giá  
3 Tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh
4 Vốn điều lệ 1.631.802.000.000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.827.428
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.827.428
7 Mệnh giá: 0
8 Giá khởi điểm: 43
9 Bước giá 10
10 Bước khối lượng 625
11 Khối lượng tối thiểu  625
12 Khối lượng tối đa 3.827.428
13 Giá trị phát hành 0
14 Số mức giá 1

 

HOSE
Số lượt đọc: 5292  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30